OPŽP 21. a 22. výzva

21. výzva OPŽP – odpadní vody „Zájem ze strany žadatelů byl opět rekordní. V rámci této výzvy jsme obdrželi celkem 195 řádně zaregistrovaných žádostí s celkovým objemem způsobilých výdajů ve výši takřka šest a půl miliardy korun,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. 22. výzva OPŽP – pitná voda Podle Petra Valdmana Přečíst si víc oOPŽP 21. a 22. výzva[…]

Studie „malé vodovody“

V rámci projektu ALFA TA 02020184 – Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva malých obcí z místních vodních zdrojů jsme byli požádáni o zhodnocení finančních aspektů malých vodní zdrojů (pro obce do cca 1000 obyvatel), týkajících se: Výstavby, provozu a obnovy Obecných náležitostí stanovení ceny pro vodné Provozních nákladů Nákladů na obnovu majetku Cenové politiky Přečíst si víc oStudie „malé vodovody“[…]

Změna zákona o účetnictví 2016 – audit

Dne 1. ledna 2016 nabývá účinnosti zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „zákon“), kterým se implementují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách Přečíst si víc oZměna zákona o účetnictví 2016 – audit[…]