6.1.2016

Auditorské služby

AudSmall2Společnost SWC AUDIT s.r.o. se jako auditor pohybuje na poradenském trhu od roku 2010. Zabýváme se prováděním auditů obchodních společností všech velikostí a oborů podnikání, stejně jako i veřejnoprávních a neziskových subjektů. Ověřujeme také finanční vypořádaní dotačních projektů a programů. Do auditorských služeb patří i ověřování dalších skutečností, majících spojitost s účetnictvím – audit jednotlivých segmentů účetní závěrky, ověření existence pohledávky pro účely její kapitalizace do základního kapitálu, ověření zahajovacích rozvah atd. atd.

Kontaktujte nás, v případě Vašeho zájmu.

 

Podle zákona o účetnictví musí mít účetní jednotky účetní závěrku ověřenou auditorem, pokud k rozvahovému dni a za účetní období bezprostředně předcházející (tedy za 2 účetní období) překročí tyto kritéria:
•    aktiva netto více než 40 mil. Kč,
•    obrat více než 80 mil. Kč,
•    průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50.

Pro povinnost ověření účetní závěrky rozhodující překročení jednoho (případně dvou) z výše uvedených tří kritérií podle typu společnosti.
Auditora podle zákona o auditorech musí určit nejvyšší orgán. Statutární orgán může podepsat smlouvu, až s takto určeným auditorem. Auditor i další osoby v jeho týmu jsou povinni dodržovat mlčenlivost. Tato povinnost je zakotvena v zákoně o auditorech a Etickém kodexu Komory auditorů ČR.

Při provádění auditu musí auditor získat dostatečné a vhodné důkazní informace pro vyjádření jeho výroku. Pokud tyto informace v průběhu auditu auditor získal a účetní závěrka podle jeho názoru neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou, vydá výrok auditora bez výhrad. Výrok auditora je vyjádřen ve zprávě auditora, která má předepsanou jednotnou formu podle mezinárodních auditorských standardů. V závěru zprávy auditora auditor vydává výrok, zda ověřovaná účetní závěrka podle jeho názoru podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy. Tato zpráva se předává statutárnímu orgánu. Auditoři musí provádět povinný audit v souladu se zákonem o auditorech a s mezinárodními auditorskými standardy. Před předáním zprávy statutární orgán musí podepsat auditorovi prohlášení, ve kterém mimo jiné potvrzuje odpovědnost za schválenou účetní závěrku. Zprávu auditora a účetní závěrku následně schvaluje nejvyšší orgán společnosti a následuje zveřejnění účetní závěrky v obchodním rejstříku (což je povinností účetní jednotky).

Spolupráci s klientem zahajujeme již v průběhu auditovaného období. Audit je obvykle rozdělen na tyto části:
– „předaudit“, který je zaměřen především na ověření vnitřního kontrolního systému klienta. Ten probíhá v průběhu účetního období. Výsledkem je „Zpráva z průběžného auditu“, která je ve formě zjištění a doporučení tak, aby případné nedostatky mohly být odstraněny ještě před koncem účetního období.
– účast na fyzických inventurách zásob
– vlastní audit a závěrečné ověření účetní závěrky, tj. rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy k účetní závěrce včetně výkazu cash flow. Součástí auditu je rovněž ověření výroční zprávy klienta.

Výsledkem je „Zpráva auditora o ověření účetní závěrky“ obsahující výrok auditora. Kromě toho jsou klientovi sděleny všechny významné skutečnosti, zjištěné v průběhu ověřování včetně odpovídajících doporučení ve formě „Dopisu vedení účetní jednotky“. Tento dopis je interním dokumentem určeným pouze pro potřeby klienta.

Naše práce nespočívá pouze v „ověření účetní závěrky“ , při auditu vedeme klienta k optimalizaci ekonomických procesů a zdokonalení vnitřních kontrolních a informačních systémů. Propracované auditorské postupy nezatěžují klienta zbytečnými administrativně náročnými procesy. Důraz klademe na provedení části auditu na základě účetních dat předložených v elektronické podobě.